วรรณะอ., กิมสูงเนินน., & นามจันทราร. (2020). Perceptions and Management of Warning Signs among Persons at Risk of Stroke. APHEIT Journal of Nursing and Health, 2(1), 30-44. Retrieved from https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/ajnh/article/view/1250