อรรถพรกุศลพ., เอี่ยมลออพ., คุ้มศรีจ., เขื่อนเพชรส., ช่างเสนาน., & วัฒนากูลน. (2021). The Outcomes of Applying Nursing Practice Guidelines in Prevention and Control of Antimicrobial Resistant Infections at Nopparat Rajathanee Hospital. APHEIT Journal of Nursing and Health, 3(3), e2685. Retrieved from https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/ajnh/article/view/2685