วโรฬารว., เหลืองกิตติก้องธ., & ยันตพรจ. (2023). Developmental Care for Preterm Infant in Neonatal Intensive Care Unit. APHEIT Journal of Nursing and Health, 5(1), e2896. Retrieved from https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/ajnh/article/view/2896