ชมจันทร์ทองเปลว, and ปัจจะแก้วมานะ. 2020. “Process and Outcomes of Cardiopulmonary Resuscitation in the Intensive Care Unit”. APHEIT Journal of Nursing and Health 2 (3), 16-32. https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/ajnh/article/view/2051.