ชมจันทร์ทองเปลว, and สิงห์โตประภาพรรณ. 2022. “Multiple-Antimicrobial Resistance of Patients in Internal Medicine Department”. APHEIT Journal of Nursing and Health 4 (3), e2827. https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/ajnh/article/view/2827.