วโรฬารวิมลวัลย์, เหลืองกิตติก้องธนัสมัญญ์, and ยันตพรจุฬา. 2023. “Developmental Care for Preterm Infant in Neonatal Intensive Care Unit”. APHEIT Journal of Nursing and Health 5 (1), e2896. https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/ajnh/article/view/2896.