วรรณะอ., กิมสูงเนินน. and นามจันทราร. (2020) “Perceptions and Management of Warning Signs among Persons at Risk of Stroke”, APHEIT Journal of Nursing and Health, 2(1), pp. 30-44. Available at: https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/ajnh/article/view/1250 (Accessed: 21June2024).