[1]
วโรฬารว., เหลืองกิตติก้องธ., and ยันตพรจ., “Developmental Care for Preterm Infant in Neonatal Intensive Care Unit”, APHEIT, vol. 5, no. 1, p. e2896, May 2023.