วโรฬารว., เหลืองกิตติก้องธ., and ยันตพรจ. “Developmental Care for Preterm Infant in Neonatal Intensive Care Unit”. APHEIT Journal of Nursing and Health, Vol. 5, no. 1, May 2023, p. e2896, https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/ajnh/article/view/2896.