https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/ajnh/issue/feed APHEIT Journal of Nursing and Health 2021-12-22T15:07:41SE Asia Standard Time ผศ.ดร. อำภาพร นามวงศ์พรหม ampaporn@rsu.ac.th Open Journal Systems วารสารการพยาบาลและสุขภาพ สสอท. เป็นวารสารทางวิชาการที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย (Open Access) มีผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละสาขาเป็นผู้.... https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/ajnh/article/view/2681 Effective Instructional Design During the COVID-19 Pandemic 2021-12-22T15:07:37SE Asia Standard Time พิมผกา ปัญโญใหญ่ pimpaka_p@payap.ac.th พีรนุช ลาเซอร์ goodmorningpim@hotmail.com <p>Coronavirus disease 2019 (COVID-19) epidemic, infectious morbidity, and excessive death, people and agencies, both public and private, have to change their lifestyles and work patterns in accordance with the government's policy to prevent the spread of infection. Educational institutions are one organization that is directly affected when it comes to adjusting the teaching and learning management model to be online. This article aims to present 1) a blended teaching and learning model, which consists of face-to-face and online learning in nursing practice for the elderly in the community, 2) the lesson learned from blended model implementation, including the factors facilitating the success of the process such as teaching and learning process, the context of the community in Thai society, and the readiness of learners and instructors, and 3) recommendations on the application of the blended instructional model to be used in learning design for courses that are taught in the community in both nursing sciences, and other disciplines in the new normal social era to be effective.</p> 2021-12-19T09:38:57SE Asia Standard Time ##submission.copyrightStatement## https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/ajnh/article/view/2669 Trust in Nursing Services 2021-12-22T15:07:40SE Asia Standard Time นวลใย พิศชาติ Nualyai.p@siu.ac.th เพ็ญจันทร์ แสนประสาน saenprasarn12@gmail.com วารี วณิชปัญจพล wareeeaom@hotmail.com <p>Trustworthiness in health services is an essence component since it affects quality of health services. Building trust makes it acceptable to clients and nurses play an important role in trust-building. Trust in nursing services is possible; nurses need to develop their knowledge, practice, professional skills, and competencies that are consistent with their working environment and sociocultural context. Morality and ethics is vital for trust building in clients, colleagues, and nursing team.</p> <p>This article reviewed concept of trustworthiness and nursing services, and how to develop nurses’ competencies to establish trust with people and clients towards nursing services. Nurses’ development should comprise: 1) enhancing nurses’ competency, nurses have to acquire knowledge and nursing skills in accordance with their roles and responsibilities, 2) developing personality and communication skills, nurses have to communicate clearly, concisely, and effectively as well as ably using information technology, 3) being able to build relationships through generosity, and 4) having leadership skills and vision, both leadership and vision can motivate clients and make team adhere to the proper guideline with willingness and satisfaction through impressive help and suggestion.</p> 2021-12-22T14:18:31SE Asia Standard Time ##submission.copyrightStatement## https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/ajnh/article/view/2686 Factors Related to the Levels of Ethical Development Among Nursing Students with Clinical Experiences 2021-12-22T15:07:33SE Asia Standard Time วารินทร์ บินโฮเซ็น varin.b@rsu.ac.th นภัสกรณ์ วิทูรเมธา naphatsakon.v@rsu.ac.th <p>This descriptive correlational research aimed to explore the levels of ethical development and investigated factors related to the levels of ethical development among nursing students with clinical experiences<strong>. </strong>One hundred seventeen of the third and fourth-year nursing students were randomly selected. Research instruments included demographic information sheet and levels of ethical development questionnaire. Psychometric properties were tested by content validity and Conbach’s alpha coefficient, which were .95 and .88, respectively. Data were analyzed using descriptive statistics and Chi-Square. The findings revealed that most of nursing students (79.48%) were at the fifth post-conventional level of the third stage (ethical development on the social contract and legal orientation) and percentage of the fourth-year nursing students ,who were at the fifth level of the third stage (90.00 %), demonstrated higher than those of the third-year (68.40%). The year of study and family income per month were significantly correlated to levels of ethical development (<em>p</em> = .015 and <em>p </em>= .018, respectively). The findings of this study suggest the benefit of using guidelines to enhance ethical development in nursing students to prepare them being a professional nurse.</p> 2021-12-12T13:48:51SE Asia Standard Time ##submission.copyrightStatement## https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/ajnh/article/view/2693 Factors Influencing Depression of the Fourth Year Nursing Students’ family at Huachiew Chalermprakiet University in Covid-19 pandemic 2021-12-22T15:07:39SE Asia Standard Time โชติกา หาญมนตรี momaymiki13@gmail.com ณิชากร กันเนียม bamten1997@gmail.com อัจฉรา ทุมเที่ยง atchara43056@gmail.com อาภัสรา ผลเลิศ aphatsaraphonlert@gmail.com นงค์นภัส คำจันทร์ nunnongnapas17@gmail.com อรจิรา สุขบรรเทิง annpinkk@hotmail.com พิชชาพร โพธิ์ทอง Pitchaporn9127@gmail.com ชลดา มะธิมะเนาว์ Chonda2842@gmail.com ณัฐณิชา บุญชุ่ม boonchumnuttanichaopo@gmail.com ปทุมทิพย์ อดุลวัฒนศิริ patoomthip.adu@gmail.com <p>The pandemic of COVID-19 has impacted on widespread psychological problems in population and also threatens in normal life. This study aimed to examine the predictive power of age, stress, anxiety, and family relationship on depression concerning COVID-19 pandemic of the 4<sup>th</sup> year nursing students’ family at Huachiew Chalermprakiet University. The 88 participants were recruited from family members of the 4<sup>th</sup> year nursing students. The instrument consisted of 5 online questionnaires—1) demographic data, 2), the 5-item Stress questionnaire (ST-5), 3) Generalized Anxiety Disorder (GAD-7), 4) family relationship questionnaire, and 5) the 9 Questions Depression Rating Scale (9Q). Data were analyzed using descriptive statistics and multiple linear regressions. The finding showed 27.3% of the students’ family had depression. Age, stress, anxiety, and family relationship could jointly explain 79% of the variance of depression of family members in COVID-19 situation (R<sup>2</sup> = .789, F = 82.384, p = .000). The factors that significantly predicted depression were anxiety (ß = .597, p = .000) and stress (ß = .271, p =.005). Therefore, educational personnel should be alert of caring and arranging activities to strengthen mental health of students and their family to decrease depression.&nbsp;</p> 2021-12-18T14:36:14SE Asia Standard Time ##submission.copyrightStatement## https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/ajnh/article/view/2685 The Outcomes of Applying Nursing Practice Guidelines in Prevention and Control of Antimicrobial Resistant Infections at Nopparat Rajathanee Hospital 2021-12-22T15:07:41SE Asia Standard Time พรพิมล อรรถพรกุศล pornpimol.att@gmail.com พรนภา เอี่ยมลออ pornapa.a@gmail.com จิราภรณ์ คุ้มศรี khumsri@gmail.com สินจัย เขื่อนเพชร sinjai465@gmail.com นิภาพร ช่างเสนา nipaporn26lee@gmail.com นัยนา วัฒนากูล naiya447@gmail.com <p>Drug-resistant infections are a major problem of public health systems. Using the nursing practice guidelines is necessary for prevention and control of antimicrobial-resistant infection. This descriptive research aimed to study the outcomes of using nursing practice guidelines in prevention and control of antimicrobial-resistant infection at Nopparat Rajathanee hospital. Data were collected from October 2019 to March 2020, using the Antimicrobial-Resistant Infection Prevention and Control Practices Assessment Form and Antimicrobial-Resistance Record Form. Data were analyzed by frequency and percentage.</p> <p>The findings showed that after implementation of the nursing practice guideline, antimicrobial-resistant infections were found in 12 wards from 4 departments—critical, medical, surgical, and orthopedic, which consisted of 156 nurses in total. Most of them complied with the guidelines at a high level. The practices that were performed 100% included hand washing according to the principle of 5 moments, gloves removal and hand washing after each activity, and separation of patients’ personal belongings. The practice that was performed less than 80% was, to isolate the patient into a separate room or a separate area. Nurses in the critical department mostly complied with the guidelines (98.2%), whereas those from surgical department were minimal compliance (88.4%). After applying the nursing practice guidelines, antimicrobial-resistant infections were decreased.&nbsp; Therefore, prevention and control of antimicrobial-resistant infections should be continually developed to support 100% compliance with the guidelines to save patients from antimicrobial-resistant infections in the hospital.</p> 2021-12-19T10:53:02SE Asia Standard Time ##submission.copyrightStatement##