https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/ajnh/issue/feed APHEIT Journal of Nursing and Health 2019-12-26T05:26:43SE Asia Standard Time ผศ.ดร. อำภาพร นามวงศ์พรหม ampaporn@rsu.ac.th Open Journal Systems วารสารการพยาบาลและสุขภาพ สสอท. เป็นวารสารทางวิชาการที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย (Open Access) มีผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละสาขาเป็นผู้.... https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/ajnh/article/view/1240 Care for Frail Older People in Community for Sustainability of Well-being 2019-12-26T05:26:37SE Asia Standard Time สุดา หันกลาง suda_han@vu.ac.th <p>จากสถิติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 บ่งชี้ว่าประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุ จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และมีความต้องการการดูแลระยะยาวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบาง มีโรคหรือความผิดปกติตั้งแต่สองระบบขึ้นไป ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันลดลง เมื่อผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มขึ้น ความต้องการการดูแลสุขภาพและทรัพยากรจึงเพิ่มมากขึ้นด้วย ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต เนื่องจากผู้สูงอายุจำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงการรักษาและบริการสุขภาพที่มีราคาสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุเปราะบางที่ไม่ได้อยู่กับครอบครัวที่พร้อมให้การสนับสนุน ผลกระทบทางสุขภาพที่พบบ่อยและเพิ่มขึ้น ได้แก่ การพลัดตกหกล้มทำให้กระดูกหักและพิการ ภาวะสมองเสื่อม ตลอดจนอัตราการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร เป็นเหตุให้ประเทศไทยเผชิญกับปัญหาทางสุขภาพที่มีความซับซ้อนหลายประเด็น&nbsp;</p> <p>ปัจจุบันประเทศไทยหน่วยงานที่มีความพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุยังมีจำนวนจำกัด การให้บริการมีราคาสูง แม้ว่าความต้องการบริการจะเพิ่มขึ้นดังที่ได้กล่าวข้างต้น แต่ผู้สูงอายุจำนวนมากไม่สามารถจ่ายราคาได้ นอกจากนี้ผู้สูงอายุที่ไม่ได้อยู่กับครอบครัวและสิ่งแวดล้อมที่คุ้นเคยจะรู้สึกขาดชีวิตชีวา</p> <p>การดูแลผู้สูงอายุเปราะบางในชุมชนจึงมีความสำคัญมากและต้องการแนวทางที่เหมาะสม แนวทางหนึ่งที่มีประสิทธิภาพคุ้มค่า ได้แก่ ให้การอบรมที่จำเป็นแก่พยาบาลชุมชนที่ต้องปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิซึ่งทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพ และสร้างเครือข่ายจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อีกแนวทางหนึ่ง ได้แก่ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและการดึงศักยภาพชุมชนมาใช้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุ การใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือช่วยระบุปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ และใช้สื่อสารกับทีมสุขภาพ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชน การนำหลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้เป็นแนวทางในการให้บริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพคุ้มค่าสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนและประเทศชาติ</p> 2019-12-07T07:32:54SE Asia Standard Time ##submission.copyrightStatement## https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/ajnh/article/view/1296 Factors Predicting Fecal Occult Blood and Colorectal Cancer in Risk Group Population in Amphur Kra Tum Ban 2019-12-26T05:26:39SE Asia Standard Time รัชดา แก้วอินชัย rachada2507@gmail.com น้ำอ้อย ภักดีวงศ์ nam-oy.p@rsu.ac.th <p>This research aimed to study rate of fecal occult blood and colorectal cancer (CRC) and factors predicting fecal occult blood and colorectal cancer in risk group, 1,454 persons in Amphur Kra Tum Ban who receiving colorectal screening. Data were analyzed by descriptive statistics, Chi-Square and Binary logistic regression.</p> <p>The results showed that 18.88% found positive fecal occult blood and 0.02% of colorectal cancer. Factors predicted fecal occult blood were history of defecation abnormality (OR 9.02, 95% CI 5.72-14.21), &nbsp;grilled food (OR 2.95, 95% CI 1.77-4.93), eating meat more than vegetable and fruit (OR 1.93, 95% CI 1.42-2.62), age (OR 1.03, 95% CI 1.01-1.04) and family history of cancer (OR 0.55, 95% CI 0.36-0.85). CRC was predicted by a model that included positive fecal occult blood (OR 16.39, 95% CI 5.34 – 50.29), eating meat more than vegetable and fruit (OR 6.06, 95% CI 1.74 – 21.17), history of defecation abnormality (OR 6.66, 95% CI 1.21 – 36.61), and history of alcohol consuption (OR 4.92, 95% CI 1.70 – 14.23).</p> 2019-12-09T03:12:38SE Asia Standard Time ##submission.copyrightStatement## https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/ajnh/article/view/1267 Quality of Care Management for Persons with Sepsis in the Medical Department 2019-12-26T05:26:40SE Asia Standard Time พรนภา วงศ์ธรรมดี pornnapa.wtd@gmail.com รัชนี นามจันทรา rachanee.n@rsu.ac.th วารินทร์ บินโฮเซ็น varin.b@rsu.ac.th <p>This descriptive research aimed to study the quality of care management for persons with sepsis regarding structure, process, and outcomes at medical department in a tertiary hospital. The Donabedian’s nursing quality assessment model was applied as a research framework. The samples included 40 medical registered nurses and 91 medical records of persons with sepsis admitted to the medical department during October 2017 – September 2018. The research instruments used for collecting data from registered nurses included (Biographic) data record and knowledge in assessment and care management test for persons with sepsis. The research instruments used for collecting data from medical record were personal information sheet of persons with sepsis and the care processes and outcomes recording form. Data were analyzed using descriptive statistics</p> <p>The study of quality of care management for persons with sepsis on structural aspect revealed that knowledge in assessment and care management among medical registered nurses were at moderate levels. Quality of care management on process aspect were found that most of the patients did not receive hemoculture test and antibiotics within a period of 60 minutes (53.8% and 83.5% respectively). Quality of care management on outcome aspect found that after 6 hours of treatment, shock occurred 13.2% and death rate was 49.5%.</p> <p>The study reflects the need to improve the medical registered nurses’ knowledge in assessment and care management for persons with sepsis, and develop a system of quality care management for persons with sepsis.</p> 2019-12-15T07:02:32SE Asia Standard Time ##submission.copyrightStatement## https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/ajnh/article/view/1311 Symptom Experience and Symptom Management of Patients with Advanced Cancer and Family Caregivers 2019-12-26T05:26:42SE Asia Standard Time เบญจมาศ ปรีชาคุณ preechakoon@gmail.com น้ำอ้อย ภักดีวงศ์ nam-oy.p@rsu.ac.th ศิริกร ก้องวัฒนะกุล preechakoon@gmail.com แสงระวี แทนทอง preechakoon@gmail.com พรพิมล เลิศพานิช preechakoon@gmail.com ขนิตฐา หาญประสิทธิ์คำ kanitha.h@rsu.ac.th <p>The objectives of this descriptive research were to study symptom experience in advanced cancer patients and symptom management in advanced cancer patients and their family caregivers. Sample were 96 advanced cancer patients and 96 their family caregivers. Data was collected by using personal data form, The Memorial Symptom Assessment Scale (MSAS-SF), and the Symptom Management Questionnaire. Descriptive statistics was used for analyzing the data.</p> <p>Results showed that the most five symptoms that occurring were lack of energy (71.88%), pain (70.83%), constipation (65.63%), sleeping difficulty (63.54%) and lack of appetite (62.50%), respectively. The five most frequent symptoms were hair loss (2.76± 1.21, 53.44%), lack of appetite (2.65± 0.90, 56.66%), numbness/tingling arms/ legs (2.59± 1.04, 46.43%), constipation (2.49± 0.93, 44.44%), and lack of energy (2.45± 0.90, 40.58%), respectively. The five most severity symptoms were hair loss (5.34 ± 3.14), sleeping difficulty (4.85 ± 2.34), lack of appetite (4.56 ± 2.33), &nbsp;I don’t look like myself &nbsp;(4.56 ± 2.54), and lack of energy (4.54 ± 2.33), respectively. &nbsp;In term of symptom management, both of advanced cancer patients and their family caregivers used variety strategies to manage symptoms including pharmacological and non-pharmacological strategies.</p> <p>In summary, advanced cancer patients perceived symptoms in different dimensions including occurrence, frequency and severity. Therefore, nurses should recognize and comprehensively assess symptoms for appropriate and effective symptom management.</p> 2019-12-26T04:17:07SE Asia Standard Time ##submission.copyrightStatement##