APHEIT Journal of Nursing and Health https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/ajnh วารสารการพยาบาลและสุข าพ สสอท. เป็นวารสารทางวิชาการที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย (Open Access) มีผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละสาขาเป็นผู้.... Subcommittees on Nursing Science, APHEIT en-US APHEIT Journal of Nursing and Health 2697-4622 <p>เนื้อหาและข้อมูลในบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารการพยาบาลและสุข าพ สสอท. ถือเป็นข้อคิดเห็นและความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความโดยตรง ซึ่งกองบรรณาธิการวารสารไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย หรือร่วมรับผิดชอบใดๆ</p> <p>บทความ ข้อมูล เนื้อหา รูป าพ ฯลฯ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารการพยาบาลและสุข าพ สสอท. ถือเป็นลิขสิทธิ์ของวารสารการพยาบาลและสุข าพ สสอท. หากบุคคลหรือหน่วยงานใดต้องการนำทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ หรือเพื่อกระทำการใดๆ จะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากวารสารการพยาบาลและสุข าพ สสอท. ก่อนเท่านั้น</p> Health Literacy https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/ajnh/article/view/1548 <p>The older adults are becoming a large population in Thai society, who confronts with many health problems and chronic diseases. Since physical deterioration along with mental and social changes found in the elderlies, they are also classifies as an underprivileged group in receiving direct and indirect health information as well as lack opportunity to access social welfare and health care services. Although the Thai Ministry of Public Health recognizes the significance in promoting health literacy for all ages and establishes an obvious action plan, previous studies found that Thai elderly had inadequate level of health literacy, especially health cognition, health communication, and health information and health services accessibility. Despite the elderly has good level of decision-making and discrimination skills, inadequate health information received including lack of health communication skill may result in error of self-care decisions. To promote health literacy in aging population through creating health cognition via effective communication and age-friendly environment will assist them to be self-reliant, reduce dependency, and be able to continue living life based on their own potentials.</p> วิมลรัตน์ บุญเสถียร อรทัย เหรียญทิพยะสกุล ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2020-03-31 2020-03-31 2 1 1 19 Banana Health Benefits https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/ajnh/article/view/1305 <p>This article aimed to describe how banana could be benefit for holistic healthcare in a perspective of Thai wisdom. Nutrients of banana including fiber, vitamin and mineral such as iron, phosphorus, potassium, magnesium, carbohydrate, protein, vitamin A, B6, B12, and C are beneficial for the body and useful for health promotion, prevention, care, and rehabilitation. Furthermore, banana could alleviate symptoms of gastritis and constipation and decrease blood pressure. Different types of banana contain different nutritional values. Eating fresh banana and its products are helpful for health in promoting, protecting, alleviating, and curing diseases. It also helps prevent health problems, and therefore reduce healthcare cost of the country. Healthcare with Thai wisdom may be the most economical and beneficial ways to promote holistic health.</p> ผกาพรรณ บุญเต็ม จินตนา อาจสันเที๊ยะ ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2020-04-23 2020-04-23 2 1 20 29 Perceptions and Management of Warning Signs among Persons at Risk of Stroke https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/ajnh/article/view/1250 <p>This correlational descriptive research aimed to study 1) perception of stroke risk factors, perception of stroke warning signs, stroke prevention management, stroke warning signs management, 2) relationships between the perception of stroke risk factor and stroke prevention management, and 3) relationships between the perception of stroke warning signs and stroke warning signs management among persons at risk of stroke. Sample was 398 persons at risk of stroke, recruited by using multi-stage sampling. The data were collected using questionnaires. Data were analyzed by descriptive statistics and Spearman’s rank correlation coefficient.</p> <p>The study finding showed that sample’s perception of stroke risk factors, perception of stroke warning signs and stroke prevention management were at high levels, while stroke warning signs management was at a moderate level. Correlation analysis found that perception of stroke risk factors was significantly related to stroke prevention management (r = 0.383, p &lt; .001) and perception of stroke warning signs was significantly related to stroke warning signs management (r = 0.224, p &lt; .001).</p> <p>The research result suggests that&nbsp; health personnel should emphasize on providing information regarding stroke warning signs and stroke warning signs management for persons at risk of stroke so that that they will manage them well and be able to prevent disability.</p> อาณัติ วรรณะ นิ า กิมสูงเนิน รัชนี นามจันทรา ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2020-04-24 2020-04-24 2 1 30 44 The Effectiveness of Shift Report Management through SBAR Model of Professional Nurses in a Private Hospital https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/ajnh/article/view/1466 <p>Change-of-shift report, as a part of nursing communication, plays a vital role in patient care planning. Sender and receiver should convey positive attitude to each other. The message sent must concern information regarding treatment and nursing care of the patients. Effective change-of-shift report would enhance continuity of care and patient safety. This quasi-experimental one group pretest-posttest design aimed to examine the effectiveness of shift report management through SBAR model of nurses in private hospital. SBAR was used as a conceptual framework. A sample of 30 nurses who worked in the Intensive Care Unit, surgical ward, and medical ward was recruited. Data were collected by shift report through SBAR questionnaires from August to September, 2019 and were analyzed by t-test.</p> <p>The results show that the average sum score of accuracy and completeness of shift report after using SBAR model was significantly higher than that of the before. (t = -4.414, p = 0.000). When comparing mean score of each sub-scale—Situation, Background, Assessment, Recommendation, the results of all sub-scales also demonstrated significantly higher scores of shift report using SBAR model than those of the before (p=0.000). In conclusion, change-of-shift report through SBAR model results in sending more accurate and complete information of patients than usual change-of-shift report.</p> แสงจันทร์ หนองนา นิลเนตร สุดสวาท ดวงสุดา วัฒนธัญญการ มะลิสา นามมะ อิฎฐาพร คำกุ้ม พัชรา เตโช ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2020-04-24 2020-04-24 2 1 45 57 Effects of Using Extubation Practice Guideline on Extubation Successful Rate and Nurses’ Satisfaction with Using the Guideline https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/ajnh/article/view/1564 <p>The aim of this intervention research was to investigate the outcomes of using extubation practice guideline in intensive care unit<strong>. </strong>A purposive sample of 509 patients with ventilator via ET tube, and 29 professional nurses were recruited for this study. The research instruments consisted of the evidence-based&nbsp;&nbsp; extubation practice guideline, post extubation practice guideline, a questionnaire concerning nurses’ satisfaction with using the guideline and extubation successful rate recording form. Descriptive statistics and one sample t-test were used for data analysis.</p> <p>The results revealed that the successful rate of extubation in the patients was 95.87%. &nbsp;High levels of nurses’ satisfaction with using the guideline were reported. Almost 90% of the nurses had overall satisfaction scores at a high level and the overall mean score was significantly higher than that of the standard score (80%) (p=.000).</p> ทองเปลว ชมจันทร์ ปาริชาติ ลิ้มเจริญ อำ าพร นามวงศ์พรหม น้ำอ้อย ักดีวงศ์ ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2020-04-25 2020-04-25 2 1 58 76