APHEIT Journal of Nursing and Health https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/ajnh วารสารการพยาบาลและสุขภาพ สสอท. เป็นวารสารทางวิชาการที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย (Open Access) มีผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละสาขาเป็นผู้.... en-US <p>เนื้อหาและข้อมูลในบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารการพยาบาลและสุขภาพ สสอท. ถือเป็นข้อคิดเห็นและความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความโดยตรง ซึ่งกองบรรณาธิการวารสารไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย หรือร่วมรับผิดชอบใดๆ</p> <p>บทความ ข้อมูล เนื้อหา รูปภาพ ฯลฯ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารการพยาบาลและสุขภาพ สสอท. ถือเป็นลิขสิทธิ์ของวารสารการพยาบาลและสุขภาพ สสอท. หากบุคคลหรือหน่วยงานใดต้องการนำทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ หรือเพื่อกระทำการใดๆ จะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากวารสารการพยาบาลและสุขภาพ สสอท. ก่อนเท่านั้น</p> ampaporn@rsu.ac.th (ผศ.ดร. อำภาพร นามวงศ์พรหม) ajnh.journal@gmail.com (ผศ.ดร. วิมลรัตน์ บุญเสถียร) Sun, 08 Jan 2023 00:00:00 SE Asia Standard Time OJS 3.1.1.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Nurse’s Role in the Medical Utilization of Cannabis Extracts https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/ajnh/article/view/2805 <p>Thailand has announced the Narcotics Act (No. 7) to ease for the medical use of cannabis extracts and research study in 2019. The Ministry of Public Health has authorized medical practitioners—Thai traditional medicine, applied Thai traditional medicine, Traditional Chinese Medicine Practitioner, and Indigenous healer under the Thai Traditional Medical Professions Act, to use cannabis extracts as alternative treatment to relieve pain, insomnia, nausea and vomiting deriving from chemotherapy, epilepsy, and pain in terminal stage of cancer patients, resulting in dramatically increased knowledge of cannabis. However, long-term use of cannabis extracts might cause side effects, for instance, cannabis intoxication bringing about agitation, palpitation, shock, and unconscious; risk for accident; risk for harming oneself and others due to the occurrence of psychosis, hallucinations, and paranoid; and the possibility of being addicted to cannabis. Nurses are the largest proportion of healthcare personnel and play essence roles in caring patients using cannabis extracts. Therefore, it is necessary to have knowledge and readiness for nursing practice including screening to assess the necessity and demand for cannabis extracts use, providing health teaching and counseling in accordance with patients’ and family problems and needs, additionally, monitoring and evaluating patients’ risks after getting cannabis extracts treatment to promote patients’ safety and quality of life during being treated with medical cannabis extracts</p> อุษณี อินทสุวรรณ, ราตรี ทองยู, เพชรไพลิน พิบูลนิธิเกษม, ฐิตินันท์ อ้วนล่ำ, สุนิษา เชือกทอง ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/ajnh/article/view/2805 Sat, 07 Jan 2023 05:22:13 SE Asia Standard Time Knowledge and Supportive Care Needs of Advanced Cancer Patients Receiving Palliative Chemotherapy https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/ajnh/article/view/2933 <p>Patients with advanced cancer require palliative care focusing on symptom management to relieve suffering and improve quality of life rather than prolong survival. The most common physical and psychological symptoms are dyspnea, gastrointestinal disturbance, fatigue, pain, insomnia, anxiety, and not well-being. Knowledge about the disease and prognosis, treatment with chemotherapy, self-care, and symptom management including adaptation are required for patients and relatives. In addition, support and help from family, peers, society, and healthcare personnels are also needed.</p> <p>Nurses play a critical role in patient education and support according to Orem’s theory as following; 1) educate basic knowledge in consistent with patients’ and relatives’ needs to develop skills, self-care abilities, and adaptation, and 2) provide physical and psychological support including essential instrument provision during training skills and practicing self-care.</p> น้ำอ้อย ภักดีวงศ์, มณฑิรา เหมือนจันทร์, จุฬาลักษณ์ อินทะนิล, วราภรณ์ แก้วสุข ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/ajnh/article/view/2933 Sat, 07 Jan 2023 12:19:04 SE Asia Standard Time Concepts Integration of Thai Traditional Medicine and Modern Medicine in Healthcare https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/ajnh/article/view/2833 <p>This academic article aims to present the concept of integrating Thai traditional medicine and modern medicine in efficient and sustainable health care by using local resources with the concept of self-sufficiency economy. The concepts of disease occurrence or cause of disease in Thai traditional medicine and modern medicine are different, Thai traditional medicine depends on the imbalance of the 4 elements in the body whereas modern medicine can diagnose causes of disease in all dimensions. When concepts of Thai traditional medicine and modern medicine are integrated resulting in health care related to treatment and cost savings, for instance, the use of local herbs will take lower costs than using modern medicine imported from abroad. Therefore, concept integration and application to the context of Thai society—use of herbs in treatment, hot compress massage, Thai traditional massage, use of procedures according to traditional Thai medical methods, giving advice on various matters related to illness and health promotion such as self-practice, exercise, dining, behavior modification—as well as using the integration of Thai traditional medicine and modern medicine in disease prevention might help people make sustainable self-care in Thai style.</p> ภัทราพร ภัทรนาวิก, ไพสิฐ ภัทรนาวิก, จินตนา อาจสันเที๊ยะ ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/ajnh/article/view/2833 Tue, 10 Jan 2023 15:19:27 SE Asia Standard Time Multiple-Antimicrobial Resistance of Patients in Internal Medicine Department https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/ajnh/article/view/2827 <p>The aim of this retrospective descriptive study was to investigate the incidence of Multiple-Antimicrobial Resistance (AMR) of patients in the internal medicine department. The purposive samples of patients’ medical records in internal medicine units, having multiple-AMR from microbiology test during 1<sup>st</sup> January -31<sup>st</sup> December 2021, were recruited. The instrument comprised 3 parts: 1) the personal information sheet, 2) the multiple-AMR data record forms, and 3) the outcomes record forms. Descriptive statistics were used for data analysis.&nbsp;&nbsp;</p> <p>The findings revealed that 175 patients were infected by multiple-AMR, 81.14% were over 60 years of age, 30.29% had previously been admitted to hospital 3-5 times in a 12-month period, 62.86% had formerly been infected with AMR, 97.14% had co-morbidities with NCDs, and 79.42% had indwelling catheterization. There were 62.86% of the samples classified as hospital-acquired infections—the most were urinary tract infection (66.86%) followed by respiratory tract infection (22.86%). The most common AMR strains found were <em>Escherichia coli</em> (36.00%) and <em>Acinetobacter baumannii</em> (32.00%). Additionally, 51.43% of the samples had been prescribed more than 2 classes of antibiotics which cost 2,737,398.00 baht in total, 38.85% took more than 60 hospital days, and 46.29% were death.</p> <p>The study found that there was a high incidence rate of Multiple-AMR in the internal medicine department resulting in high cost of antibiotic medications used, increased hospital days, and a high rate of deaths. This will serve as a basis for studying factors influencing Multiple-AMR and suggest development of guidelines for reducing antimicrobial resistance.</p> ทองเปลว ชมจันทร์, ประภาพรรณ สิงห์โต ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/ajnh/article/view/2827 Tue, 13 Dec 2022 08:00:17 SE Asia Standard Time Relationship Between Resilience, Friendship Intimacy, and Depression of Secondary School Students in Nakhon Ratchasima Province https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/ajnh/article/view/2837 <p>Depression is a psychological problem that greatly affects a person, especially adolescents, their families, society, and the nation. The most severe impact leads to suicide; therefore, preventive depression is an urgent and important issue that should be co-operated by stakeholders. This study aimed to investigate the relationships between resilience, friendship intimacy, and depression in secondary school students in Nakhon Ratchasima province. The participants were 284 secondary school students year 1 – 6. The research instruments included demographic questionnaire, Resilience Inventory, Friendship Intimacy Questionnaire, and Thai version of Center for Epidemiologic Studies Depression Scale. Data were analyzed using descriptive statistics and Spearman rank correlation coefficient.</p> <p>The findings revealed that resilience sum-scale and sub-scale—I have, I am, and I can were significantly negative association with depression (r<sub>s</sub> = -.459, p = .000; r<sub>s</sub> = -.418, p = .000; r<sub>s</sub> = -.455, p = .000; r<sub>s</sub> = -.400, p = .000, respectively), and friendship intimacy was significantly related to depression among secondary school students (r<sub>s</sub> = -.149, p = .012). Results from this study will provide a basis for strengthening resilience and friendship intimacy of adolescents in secondary school to prevent adolescent depression.</p> สมดี อนันต์ปฏิเวธ, นันนภัส แววกระโทก, สุกัญญา แก่นงูเหลือม ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/ajnh/article/view/2837 Sat, 17 Dec 2022 00:27:40 SE Asia Standard Time Lived Experience of Frontline Healthcare Providers to Prevent COVID- 19 Infection in the Community: A Phenomenological Study https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/ajnh/article/view/2875 <p>The purpose of this qualitative research was to study the experiences of frontline healthcare provider to manage the COVID-19 situation. The participants were 16 public health officers who working in Health Promoting Hospitals at the border districts. Based on a phenomenological study method by Edmund Husserl, purposive sampling was applied. In-depth interviews were conducted and lasted 30- 45 minutes until data saturated from April to June 2021. Data were collected and analyzed by thematic analysis using Colaizzi method. The finding revealed 3 themes: 1) encounter with stress and fear, 2) deal with difficult situation, and 3) adapt to the next normal era. The findings of the study can be used as a basis for supporting frontline healthcare provider. It is suggested that future research guidelines or innovations to ensure safeguards of frontline healthcare providers should be developed.</p> อภิญญา ไชยวงศา, ปิยะวรรณ ศรีตะวัน, ณรงค์ฤทธิ์ เงินทอง, จุฑามาศ กิติศรี, บุณฑริกา วงศ์คม, กันนิรินทร์ ไชยแก้ว, ปิยาภรณ์ เพ็ญประไพ, นรุตม์ชัย แก้วสอน, ลาวัลย์ สมบูรณ์, เทียมศร ทองสวัสดิ์ ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/ajnh/article/view/2875 Fri, 20 Jan 2023 14:38:00 SE Asia Standard Time