Return to Article Details การเปิดประตูการค้าระหว่างประเทศในศตวรรษที่ 19 การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสนธิสัญญาคังฮวาของโชซอน(ค.ศ.1876-1907)กับสนธิสัญญาเบาว์ริ่งของสยาม(ค.ศ.1855-1910) Download Download PDF