[1]
มหากิตติคุณพ. 2019. ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นรังสิต: สํารวจพรมแดนแห่งความรู้. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต. 14, 2 (Jun. 2019), 143-150.