[1]
ก๋งเม่งพ. and องคสิงห์ฉ. 2023. Habitus of Students in Bilingual Schools. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต. 18, 2 (Jun. 2023), 61-68.