[1]
วงษ์ยี่จ. 2023. แนะนำหนังสือ : ชลธี ธารทอง เทวดาเพลง. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต. 18, 2 (Jun. 2023), 103-112.