[1]
ศรีอุดมก. 2018. ราชบัณฑิตยสภาในรัชกาลที่ 7: การสืบสานพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต. 13, 2 (Jun. 2018), 9-26.