[1]
หลังปูเต๊ะป. 2019. Influence of Islamic Principles Communication via Social Media towards Health Literacy on Adolescent Pregnancy Prevention. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต. 14, 2 (Jun. 2019), 9-20.