มหาวิทยาลัยรังสิตว. บรรณาธิการแถลง. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, v. 14, n. 2, p. 4-6, 28 jun. 2019.