มหาวิทยาลัยรังสิตว. สารบัญ. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, v. 14, n. 2, p. 7-8, 28 jun. 2019.