มหากิตติคุณพ. ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นรังสิต: สํารวจพรมแดนแห่งความรู้. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, v. 14, n. 2, p. 143-150, 28 jun. 2019.