ก๋งเม่งพ.; องคสิงห์ฉ. Habitus of Students in Bilingual Schools. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, v. 18, n. 2, p. 61-68, 30 jun. 2023.