ศิริบูรณ์ช.; ส้มพูลส.; ตรีวิเศษบ. A Conceptual Metaphor of the Situation of COVID in Poetry During the Epidemic of COVID-19. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, v. 18, n. 2, p. 69-84, 30 jun. 2023.