วงษ์ยี่จ. แนะนำหนังสือ : ชลธี ธารทอง เทวดาเพลง. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, v. 18, n. 2, p. 103-112, 30 jun. 2023.