หลังปูเต๊ะป. Influence of Islamic Principles Communication via Social Media towards Health Literacy on Adolescent Pregnancy Prevention. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, v. 14, n. 2, p. 9-20, 28 jun. 2019.