มหาวิทยาลัยรังสิตว. (2019) “บรรณาธิการแถลง”, วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, 14(2), pp. 4-6. Available at: https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/jla/article/view/1080 (Accessed: 24July2024).