มหาวิทยาลัยรังสิตว. (2019) “สารบัญ”, วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, 14(2), pp. 7-8. Available at: https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/jla/article/view/1082 (Accessed: 2December2023).