ว่องสรรพการว. (2019) “Facebook, Affect and Political expression”, วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, 14(2), pp. 39-52. Available at: https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/jla/article/view/1084 (Accessed: 2December2023).