มั่นภาวนาส., โชติประดิษฐ์ส. and ทองสอนป. (2019) “Comprehensive Ability of Mathayomsuksa 3 Students in Thai Literature Using Mind Mapping Technique”, วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, 14(2), pp. 83-98. Available at: https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/jla/article/view/1086 (Accessed: 2December2023).