มหากิตติคุณพ. (2019) “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นรังสิต: สํารวจพรมแดนแห่งความรู้”, วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, 14(2), pp. 143-150. Available at: https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/jla/article/view/1087 (Accessed: 7December2023).