ศิริบูรณ์ช., ส้มพูลส. and ตรีวิเศษบ. (2023) “A Conceptual Metaphor of the Situation of COVID in Poetry During the Epidemic of COVID-19”, วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, 18(2), pp. 69-84. Available at: https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/jla/article/view/3090 (Accessed: 24July2024).