วงษ์ยี่จ. (2023) “แนะนำหนังสือ : ชลธี ธารทอง เทวดาเพลง”, วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, 18(2), pp. 103-112. Available at: https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/jla/article/view/3146 (Accessed: 14June2024).