ศรีอุดมก. (2018) “ราชบัณฑิตยสภาในรัชกาลที่ 7: การสืบสานพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา”, วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, 13(2), pp. 9-26. Available at: https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/jla/article/view/399 (Accessed: 7December2023).