หลังปูเต๊ะป. (2019) “Influence of Islamic Principles Communication via Social Media towards Health Literacy on Adolescent Pregnancy Prevention”, วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, 14(2), pp. 9-20. Available at: https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/jla/article/view/538 (Accessed: 14June2024).