[1]
มหาวิทยาลัยรังสิตว., “บรรณาธิการแถลง”, ศิลปศาสตร์, vol. 14, no. 2, pp. 4-6, Jun. 2019.