[1]
มั่นภาวนาส., โชติประดิษฐ์ส., and ทองสอนป., “Comprehensive Ability of Mathayomsuksa 3 Students in Thai Literature Using Mind Mapping Technique”, ศิลปศาสตร์, vol. 14, no. 2, pp. 83-98, Jun. 2019.