ว่องสรรพการวรเทพ. “Facebook, Affect and Political Expression”. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 14, no. 2 (June 28, 2019): 39-52. Accessed December 2, 2023. https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/jla/article/view/1084.