มั่นภาวนาสุวัฒนา, โชติประดิษฐ์สุทธาภา, and ทองสอนปริญญา. “Comprehensive Ability of Mathayomsuksa 3 Students in Thai Literature Using Mind Mapping Technique”. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 14, no. 2 (June 28, 2019): 83-98. Accessed December 2, 2023. https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/jla/article/view/1086.