ก๋งเม่งพรพะเยาว์, and องคสิงห์ฉัตรวรัญ. “Habitus of Students in Bilingual Schools”. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 18, no. 2 (June 30, 2023): 61-68. Accessed May 21, 2024. https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/jla/article/view/2740.