1.
มั่นภาวนาส, โชติประดิษฐ์ส, ทองสอนป. Comprehensive Ability of Mathayomsuksa 3 Students in Thai Literature Using Mind Mapping Technique. ศิลปศาสตร์ [Internet]. 28Jun.2019 [cited 24Jul.2024];14(2):83-8. Available from: https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/jla/article/view/1086