1.
ศรีอุดมก. ราชบัณฑิตยสภาในรัชกาลที่ 7: การสืบสานพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา. ศิลปศาสตร์ [Internet]. 29Jun.2018 [cited 2Dec.2023];13(2):9-6. Available from: https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/jla/article/view/399