Return to Article Details ความภักดีของลูกค้า: บทบาทของสุขภาวะในการจับจ่ายใช้สอยในศูนย์การค้า Download Download PDF