Return to Article Details ผลของยาสีฟันฟลูออไรด์ที่มีแคลเซียมฟอสเฟตและยาสีฟันฟลูออไรด์ 1,000 ส่วนในล้านส่วน ต่อความแข็งผิวเคลือบฟันผุ Download Download PDF