Return to Article Details การบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 ศึกษากรณีเหตุยกเว้นการกระทำความผิดและแนวทางการลงโทษผู้กระทำความผิด Download Download PDF