Return to Article Details การศึกษาปัจจัยและแนวทางการประเมินอัตราซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ประเภทระยะยาวมากกว่า 1 ปี กรณีศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ Download Download PDF