Return to Article Details การวเิคราะห์การปรับบทแปลและกลวธิีการแปลวรรณกรรมเรื่อง “คนตวัจิ๋ว” Download Download PDF