วัตถุประสงค์:

  1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านการวิจัยในสาขาต่างๆ ทางด้านธุรกิจ และสังคมศาสตร์
  2. เพื่อเป็นแหล่งระดมความคิดในการศึกษาค้นคว้าวิจัย และการพัฒนาทางด้านธุรกิจ และสังคมศาสตร์
  3. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนแนวความคิดความรู้ ความก้าวหน้าในด้านการวิจัย
  4. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ ทางด้านธุรกิจ และสังคมศาสตร์
  5. เพื่อเป็นสื่อเชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎีไปใช้ในเชิงปฏิบัติในสภาวการณ์ต่างๆ ทางด้านธุรกิจ และสังคมศาสตร์

ขอบเขต:

          วารสารรังสิตบัณฑิตในกลุ่มสังคมศาสตร์ (JRGBS) รับบทความวิจัย (Research Article) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภายใต้เงื่อนไขว่าจะต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร เอกสารการประชุม หรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน (ยกเว้นรายงานวิจัย และวิทยานิพนธ์) และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณารอตีพิมพ์ในวารสารอื่น ขอบเขตของวารสารรังสิตบัณฑิตในกลุ่มสังคมศาสตร์ (JRGBS) จะคลอบคลุมเนื้อหา ดังนี้

·      บริหารธุรกิจและการจัดการ

·      บัญชี

·      รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

·      การท่องเที่ยวและการบริการ

·      เศรษฐศาสตร์

·      นิเทศศาสตร์

·      นวัตกรรมสังคม

·      สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นโยบายการพิจารณารับตีพิมพ์ผลงาน:

  • คำแนะนำทั่วไป

1. ผลงานที่เสนอตีพิมพ์ต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร เอกสารการประชุม หรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน (ยกเว้นรายงานวิจัย และวิทยานิพนธ์)

2. ผลงานที่เสนอตีพิมพ์ต้องไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณารอตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งตีพิมพ์อื่นใด

3. ผู้เขียนต้องเขียนต้นฉบับตามรูปแบบของต้นฉบับตามข้อกำหนดในระเบียบการส่งต้นฉบับ

4. ทัศนะและข้อคิดเห็นใดๆ ในบทความถือเป็นทัศนะของผู้เขียน กองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วยกับทัศนะเหล่านั้น และไม่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ กรณีมีการฟ้องร้องเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงฝ่ายเดียว

5. ลิขสิทธิ์บทความเป็นของผู้เขียนและมหาวิทยาลัยรังสิตได้รับการสงวนสิทธิตามกฎหมาย การตีพิมพ์ซ้ำต้องได้รับ อนุญาตโดยตรงจากผู้เขียนและมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นลายลักษณ์อักษร

  • ประเภทผลงานที่รับตีพิมพ์ วารสารรังสิตบัณฑิตในกลุ่มสังคมศาสตร์ (JRGBS) รับพิจารณาตีพิมพ์บทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่เป็นบทความวิจัย (Research Article)
  • การพิจารณากลั่นกรองบทความ

1. บทความที่จะได้รับพิจารณาตีพิมพ์ ต้องเป็นบทความที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพทางวิชาการและมีประโยชน์ทั้งในเชิงทฤษฎี เพื่อให้นักวิจัยสามารถนำไปพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ และ/หรือสร้างประโยชน์ในเชิงปฏิบัติที่นักปฏิบัติสามารถนำไปประยุกต์ใช้ ทั้งในภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคสังคมและชุมชน โดยบทความวิจัยที่นำเสนอจะต้องมีระเบียบวิธีวิจัยและ การวิเคราะห์ผลที่ถูกต้อง ส่วนบทความวิชาการต้องมีการนำเสนอแนวคิดใหม่ๆ ที่สามารถนำไปต่อยอดเป็นงานวิจัยได้

2. บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยจำนวน 2 ท่าน และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ

  • กระบวนการพิจารณากลั่นกรองบทความ

1. กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบเมื่อกองบรรณาธิการได้รับบทความเรียบร้อยสมบูรณ์

2. กองบรรณาธิการจะตรวจสอบบทความว่าอยู่ในขอบเขตเนื้อหาวารสารหรือไม่ รวมถึงคุณภาพทางวิชาการ และประโยชน์ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ

3. ในกรณีที่กองบรรณาธิการพิจารณาเห็นควรรับบทความไว้พิจารณาตีพิมพ์ กองบรรณาธิการจะดำเนินการส่งบทความเพื่อ กลั่นกรองต่อไป โดยจะส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ท่านประเมินคุณภาพของบทความว่าอยู่ในเกณฑ์ ที่เหมาะสมจะลงตีพิมพ์หรือไม่ โดยกระบวนการกลั่นกรองนี้ ทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เขียนจะไม่ทราบข้อมูลของกันและกัน (Double-Blind Process)

4. เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความแล้ว กองบรรณาธิการจะตัดสินใจโดยอิงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ว่าบทความนั้นๆ ควรนำลงตีพิมพ์ หรือควรจะส่งให้ผู้เขียนแก้ไขแล้วส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินอีกครั้งหนึ่ง หรือปฏิเสธ การตีพิมพ์

  • หลักเกณฑ์การตีพิมพ์ต้นฉบับ

1. ต้นฉบับที่ผู้เขียนส่งมาเพื่อการพิจารณาจะต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดวารสารหนึ่งมาก่อน

2. ต้นฉบับที่ผู้เขียนส่งมาเพื่อการพิจารณาต้องไม่อยู่ระหว่างเสนอขอตีพิมพ์ในวารสารอื่น

3. เนื้อหาในต้นฉบับควรเกิดจากการสังเคราะห์ความคิดขึ้น โดยผู้เขียนเองไม่ได้ลอกเลียนหรือตัดทอนมาจากผลงานวิจัยของผู้อื่น หรือจากบทความอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือปราศจากการอ้างอิงที่เหมาะสม

4. ผู้เขียนได้แก้ไขความถูกต้องของเรื่องที่ส่งมาตีพิมพ์ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) แล้ว

5. หลังจากผู้เขียนได้แก้ไขเรื่องแล้ว กองบรรณาธิการได้ทำการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง