คณะกองบรรณาธิการวารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์

ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร

รศ.วิสูตร จิระดำเกิง

รศ.ดร.ชาติชาย ตระกูลรังสิ

ผศ.ร.ต.หญิง ดร.วรรณี ศุขสาตร

ผศ.ดร.ปถมาพร สุกปลั่ง

อาจารย์กิตติศักดิ์ ไตรพิพัฒพรชัย

เจ้าของ

มหาวิทยาลัยรังสิต

กองบรรณาธิการบริหาร

ผศ.ดร.เพียงจันทร์ โกญจนาท     มหาวิทยาลัยรังสิต

ดร.ไพกานท์ รักษาสุทธิพันธ์       มหาวิทยาลัยรังสิต

กองบรรณาธิการ (ภายใน)

ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์        มหาวิทยาลัยรังสิต

ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ            มหาวิทยาลัยรังสิต

รศ.ดร.จุมพล หนิ่มพาณิช           มหาวิทยาลัยรังสิต

ดร.ปิยภรณ์ ชูชีพ                        มหาวิทยาลัยรังสิต

ดร.นพปฎล สุวรรณทรัพย์           มหาวิทยาลัยรังสิต

ผศ.มุกดา โควหกุล                     มหาวิทยาลัยรังสิต

ดร.นครเทพ ทิพยศุภราษฎร์        มหาวิทยาลัยรังสิต

กองบรรณาธิการ (ภายนอก)

รศ.ดร.จุฑา เทียนไทย             มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รศ.ดร.ชคัตตรีย รยะสวัสดิ์        มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ผศ.ดร.วิชิต อู่อ้น                      มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผศ.ดร.วรรณรพี บานชื่นวิจิตร   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ดร.บุญเลิศ ไพรินทร์                มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ผศ.ดร.นวลนภา จุลสุทธิ          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผศ.ดร.กฤษณา วิสมิสตะนันท์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.บัญชา วงศ์เลิศคุณากร       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ดร.ชัยยง ชัยเจริญทวีกิจ          มหาวิทยาลัยบูรพา

ดร.จิรัสย์ ศิรศิริรัศม์                  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

บรรณาธิการ

ผศ.ดร.พัฒน์ พิสิษฐเกษม 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

ดร.พัชรี ตันติวิภาวิน

ผู้ดำเนินการและประสานงาน

นายพสุ กุนทีกาญจน์

นางสาวผาณิต ขุนศรี

ออกแบบปกและเทคนิค

นางจิดารักษ์ ละออ

 

กำหนดการออกวารสาร

ปีละ 2 ฉบับ คือ เดือนมกราคมและกรกฎาคมของทุกปี

สถานที่ติดต่อกองบรรณาธิการ

อาคารรัตนคุณากร ตึก 11 ชั้น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

โทร 02-997-2222 ต่อ 4003, 4004, 4025   

เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (International Standard Serial Number)

ISSN: 2465-4094