คณะกองบรรณาธิการวารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์

ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร

รศ.วิสูตร จิระดำเกิง

รศ.ดร.ชาติชาย ตระกูลรังสิ

ผศ.ร.ต.หญิง ดร.วรรณี ศุขสาตร

ผศ.ดร.ปถมาพร สุกปลั่ง

อาจารย์กิตติศักดิ์ ไตรพิพัฒพรชัย

เจ้าของ

มหาวิทยาลัยรังสิต

กองบรรณาธิการบริหาร

ผศ.ดร.เพียงจันทร์ โกญจนาท     มหาวิทยาลัยรังสิต

ดร.ไพกานท์ รักษาสุทธิพันธ์       มหาวิทยาลัยรังสิต

กองบรรณาธิการ (ภายใน)

ดร.ปิยภรณ์ ชูชีพ                        มหาวิทยาลัยรังสิต

ดร.นครเทพ ทิพยศุภราษฎร์        มหาวิทยาลัยรังสิต

กองบรรณาธิการ (ภายนอก)

รศ.ดร.จุฑา เทียนไทย             มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รศ.ดร.จุมพล หนิ่มพาณิช         มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รศ.ดร.ชคัตตรีย รยะสวัสดิ์        มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ผศ.ดร.พัฒน์ พิสิษฐเกษม        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.ดร.วิชิต อู่อ้น                      มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผศ.ดร.วรรณรพี บานชื่นวิจิตร   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ดร.บุญเลิศ ไพรินทร์                มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ผศ.ดร.นวลนภา จุลสุทธิ          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผศ.ดร.กฤษณา วิสมิสตะนันท์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.บัญชา วงศ์เลิศคุณากร       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ดร.ชัยยง ชัยเจริญทวีกิจ          มหาวิทยาลัยบูรพา

ดร.จิรัสย์ ศิรศิริรัศม์                  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

ดร.นพปฎล สุวรรณทรัพย์         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

บรรณาธิการ

รศ.ดร.ปณิธิ เนตินันทน์

รองบรรณาธิการ

ดร.พัชรี ตันติวิภาวิน

ผู้ดำเนินการและประสานงาน

นายพสุ กุนทีกาญจน์

นางสาวผาณิต ขุนศรี

ออกแบบปกและเทคนิค

นางจิดารักษ์ ละออ

กำหนดการออกวารสาร

ปีละ 2 ฉบับ คือ เดือนมกราคม และ เดือนกรกฎาคม ของทุกปี

สถานที่ติดต่อกองบรรณาธิการ

อาคารรัตนคุณากร ตึก 11 ชั้น 3 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

โทร 02-997-2222 ต่อ 4003, 4004 

เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (International Standard Serial Number)

ISSN: 2465-4094 

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองบทความ

ศ.ดร.สมบูรณ์  สุขสำราญ                                    อุปนายกราชบัณฑิตสภา

รศ.ดร.บุษบา  พฤกษาพันธุ์รัตน์                           มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.ดร.มณฑลี  ศาสนนันท์                                   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.ดร. ชคัตตรัย  รยะสวัสดิ์                                 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

รศ.ประกายศรี  ศรีรุ่งเรือง                                    มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

ผศ.ดร.กฤษณา วิสมิตะนันทน์                             จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.เสริมศักด์ิ กิตติปาลาวรรธก์                      มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ผศ.ดร.นวลนภา จุลสุทธิ                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผศ.ดร.วรรณรพี  บานชื่นวิจิตร                            มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ดร.ชัยยง ชัยเจริญทวีกิจ                                     มหาวิทยาลัยบูรพา

ดร.ดวงสมร มะโนวรรณ                                      มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.บัญชา  วงศ์เลิศคุณากร                                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ดร.ชัยยง  ชัยเจริญทวีกิจ                                   มหาวิทยาลัยบูรพา

ดร.จิรัสย์  ศิรศิริรัศม์                                           มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

ดร.รวิพรรณ  สุภาวรรณ์                                      มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ดร.นารี  วงศ์เลิศคุณากร                                    มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

ดร.วราภรณ์  ไทยมา                                          มหาวิทยาลัยศรีปทุม

พลอากาศเอก ดร. เสนาะ  พรรณพิกุล                กองบัญชาการกองทัพอากาศ

ดร.เกษม  กสิโอฬาร                                          ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสมุทรปราการ

ดร.สุรเดช เอกปัญญาสกุล                                  สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย

ดร.กิตติศักดิ์ อังคะนาวิน                                     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดร.อิทธิภูมิ พรหมมา                                           มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ดร.รัตชพงษ์  เขียวพันธุ์                                      สำนักงานส่งเสริมการลงทุน

ดร.บุญเลิศ ไพรินทร์                                           มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ภูริพัฒน์  ชาญกิจ                         มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผศ.ดร.พัฒน์  พิสิษฐเกษม                                  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.ดร.ชาญชัย  จิตรเหล่าอาพร                           มหาวิทยาลัยสยาม

ผศ.ดร.จิดาภา ถิรศิริกุล                                        มหาวิทยาลัยสยาม

ผศ.ดร.บุปผา  บุญสมสุข                                      มหาวิทยาลัยรังสิต

ผศ.ดร.วัลลภ  บัวชุม                                            มหาวิทยาลัยรังสิต

ดร.ณกมล  จันทร์สม                                            มหาวิทยาลัยรังสิต

ดร.นพปฎล  สุวรรณทรัพย์                                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ดร.ปิยภรณ์  ชูชีพ                                                มหาวิทยาลัยรังสิต

ดร.ปาจรีย์   เหลี่ยงประดิษฐ์                                 มหาวิทยาลัยรังสิต

ดร.สุมาลี  สว่าง                                                   มหาวิทยาลัยรังสิต

ดร.วีรศักดิ์  ประเสริฐชูวงศ์                                   มหาวิทยาลัยรังสิต

ดร.กฤษฎา  มูฮัมหมัด                                          มหาวิทยาลัยรังสิต

ดร.พัชรหทัย  จารุทวีผลนุกูล                               มหาวิทยาลัยรังสิต

ดร.พัชรี  ตันติวิภาวิน                                           มหาวิทยาลัยรังสิต

ดร.วีรยุทธ์  โชคชัยมาดล                                    มหาวิทยาลัยรังสิต

ดร.ธัชกร  ธิติลักษณ์                                           มหาวิทยาลัยรังสิต

ดร.กฤษดา  มูฮัมหมัด                                         มหาวิทยาลัยรังสิต

ดร.ชนะเกียรติ สมานบุตร                                    มหาวิทยาลัยรังสิต