Leadership Of Governors In Area Based Management in the Responsible Province

  • อุไรวรรณ สุขอนันต์ มหาวิทยาลัยรังสิต
Keywords: Leadership, Governor, Area-Based Management

Abstract

 

บทคัดย่อ

                            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบทบาทการนำของผู้ว่าราชการจังหวัด             ในการบริหารจังหวัดเชิงพื้นที่ 2) ศึกษาปัจจัยความสำเร็จหลักในการนำของผู้ว่าราชการจังหวัด                   ในการบริหารจังหวัดเชิงพื้นที่  3) เสนอแนะแนวทางการพัฒนาการนำของผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหารจังหวัดเชิงพื้นที่ การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้การวิจัยเอกสาร  การสัมภาษณ์เชิงลึก และการพรรณนาวิเคราะห์

            ผลการวิจัยพบว่า

            บทบาทการนำของผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหารจังหวัดเชิงพื้นที่ ได้แก่ 1) การบริหารการเปลี่ยนแปลง 2) การอำนวยความสะดวก 3) การบริหารเชิงยุทธศาสตร์  และ 4) บทบาทการสร้างค่านิยมการพัฒนาเพื่อให้มีการตอบสนอง มีความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้ มีความโปร่งใสในกระบวนการของการนำไปปฏิบัติ

            ปัจจัยความสำเร็จหลักในการนำของผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหารจังหวัดเชิงพื้นที่ ได้แก่ 1) ภาวะผู้นำ (Leadership) 2) การมีองค์ความรู้หลาย ๆ ด้าน 3) การมีวาทศิลป์ 4) การวางตัวเป็นแบบอย่างที่ดีควรแก่การยกย่อง 5) การยึดระเบียบกฎหมายและธรรมเนียมประเพณี 6) กล้าตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้อง 7)การทำงานเป็นระบบ  และมีวิสัยทัศน์ 

ข้อเสนอแนะ กระทรวงมหาดไทยควรมีวิธีการสรรหาผู้ว่าราชการจังหวัดแบบใหม่ เพื่อให้ได้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นนักบริหารมืออาชีพ  โดยระยะแรกจะสรรหาจากข้าราชการระดับสูง (ระดับ 9-10) ทั้งหมดที่มีอยู่ในทุกส่วนราชการ และระยะต่อไปจะสรรหาจากบุคคลภายนอกราชการด้วย และจัดให้มีหลักสูตรการพัฒนาผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีทักษะความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์แบบมืออาชีพอย่างต่อเนื่องในช่วงการดำรงตำแหน่ง

Published
2020-05-05