Cost and Return Analysis of Pile Production

  • ภูริทัต ยกย่องกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Keywords: cost, return on investment, profit margin, spun pile manufacturing

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความสัมพันธ์ของต้นทุนกับผลตอบแทนการลงทุนของการผลิตเสาเข็มของบริษัทผลิตเสาเข็ม 2) ความสัมพันธ์ของต้นทุนกับอัตรากำไรของการผลิตเสาเข็มของบริษัทผลิตเสาเข็ม
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของบริษัทผลิตเสาเข็มได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบทุติยภูมิจากเอกสารงบต้นทุนผลิต งบดุล งบกำไรขาดทุน รวมทั้งจำนวนเสาเข็มที่ผลิตและจำหน่ายในปี 2547 - 2561 ของบริษัทผลิตเสาเข็มแห่งหนึ่ง และใช้การวิเคราะห์ในเชิงปริมาณโดยสร้างแบบจำลองทางเศรษฐมิติและการวิเคราะห์สมการถดถอย ที่ระดับความเชื่อมั่นทางสถิติร้อยละ 9 (α = 0.05) เพื่อทดสอบสมมติฐาน
ผลการวิจัยพบว่า 1) ต้นทุนของการผลิตเสาเข็ม ได้แก่ การซื้อวัตถุดิบ ค่าสาธารณูปโภค ค่าแรง ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร มีความสัมพันธ์กับผลตอบแทน โดยมีค่าอำนาจการพยากรณ์ได้ร้อยละ 93 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณมีค่า .966 และ 2) ต้นทุนของการผลิตเสาเข็ม ได้แก่ การซื้อวัตถุดิบ ค่าสาธารณูปโภค ค่าแรง ค่าใช้จ่ายในการบริหาร มีความสัมพันธ์กับอัตรากำไร โดยมีค่าอำนาจการพยากรณ์ได้ร้อยละ 98 และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ .992

Published
2021-08-09